Ochrana osobních údajů

Podmínky o zpracování osobních a citlivých údajů
ke všeobecným smluvním podmínkám k přístupu na web WWW.NAVRATDOREALITY.CZ

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro účely těchto podmínek o zpracování osobních a citlivých údajů mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. „Biometrické údaje“ znamenají v souladu s Nařízením osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;
   2. „Citlivé údaje“ znamenají Genetické údaje, Biometrické údaje nebo Údaje o zdravotním stavu a dále informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, a které jsou vymezeny jako citlivé údaje v Zákoně o ochraně osobních údajů, pokud již nejsou obsaženy v Genetických údajích, Biometrických údajích nebo Údajích o zdravotním stavu;
   3. „Genetické údaje“ znamenají v souladu s Nařízením osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby;
   4. „Nařízení“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto úřadů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění;
   5. „Osobní údaje“ znamenají informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat, a které jsou vymezeny jako osobní údaje v Zákoně o ochraně osobních údajů;
   6. „Podmínky“ znamenají tyto podmínky o zpracování Osobních údajů a Citlivých údajů;
   7. „Údaje“ znamenají Osobní údaje a Citlivé údaje;
   8. „Údaje o zdravotním stavu“ znamenají v souladu s Nařízením osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu; a
   9. „Všeobecné smluvní podmínky“ znamenají smluvní podmínky pro přístup a užívání webu WWW.NAVRATDOREALITY.CZ
  2. Všechny definice uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam v těchto Podmínkách, pokud není tato definice uvedena jinak.
  3. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Všeobecných smluvních podmínek, a to přestože jsou uvedené v samostatném dokumentu.
  4. Veškerá obecná ustanovení Všeobecných smluvních podmínek se v plném rozsahu aplikují na právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem podle těchto Podmínek.
 2. Ustanovení o zpracování Osobních údajů a Citlivých údajů
  1. Provozovatel tímto informuje Uživatele ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, že o něm shromažďuje a zpracovává Osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci provedení Registrace nebo užívání Webu, v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností Provozovatele. Dále Provozovatel informuje Uživatele ve smyslu Nařízení, že zpracovává Citlivé údaje Uživatele, které Uživatel dobrovolně zveřejnil na Webu, zejména v příslušném fóru. Uživatel souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací).
 3. Poskytnutí souhlasu se zpracováním Osobních údajů a Citlivých údajů
  1. Zřízením Registrace Uživatel poskytuje Provozovateli, výslovný souhlas (i) se zpracováním svých Osobních údajů za účelem uvedeným v těchto Podmínkách a v rozsahu, který byl poskytnut při zřízení Registrace, a to pro další marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) na dobu do pominutí účelu, pro který byly Osobní údaje zpracovány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; (ii) se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění; a (iii) s tím, aby jím sdělené Osobní údaje, byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím zpracovatele pověřeného Provozovatelem.
  2. Poskytnutí jakýchkoli Citlivých údajů není povinné. Ve vztahu ke zřízení Registrace nebo užívání Webu Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat poskytnutí jakýchkoliv Citlivých údajů, ani nemá v úmyslu jakkoliv zpracovávat Citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne nebo zpřístupní v rámci Webu jakékoli Citlivé údaje, zejména jejich zveřejněním na příslušném fóru Webu, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. Pokud Uživatel dobrovolně Citlivé údaje v rámci užívání Webu zpřístupní nebo poskytne Provozovateli, pak si Provozovatel vyhrazuje právo zpracovávat takto poskytnuté Citlivé údaje, a to zejména v rámci zpracovávání Osobních údajů, zejména v případě, že Citlivé údaje nebudou oddělitelné od Osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem podle těchto Podmínek. Provozovatel prohlašuje, že bude minimalizovat zpracovávání Citlivých údajů, a to pouze na případy, kdy Citlivé údaje nebudou oddělitelné od Osobních údajů.
  3. Uživatel tímto výslovně uděluje Provozovateli a osobám uvedeným v těchto Podmínkách právo zpracovávat Osobní údaje, přičemž toto výslovné udělení práva potvrzuje provedením Registrace, jejímž provedením výslovně souhlasí se zpracováním Osobních údajů. Uživatel tímto výslovně uděluje Provozovateli a osobám uvedeným v těchto Podmínkách právo zpracovávat Citlivé údaje, přičemž toto výslovné udělení práva potvrzuje dobrovolným zveřejněním těchto Citlivých údajů na Webu, jejichž zveřejněním výslovně souhlasí se zpracováním Citlivých údajů.
 4. Doba zpracování Osobních údajů a Citlivých údajů a ukončení zpracování údajů
  1. Poskytnutí Osobních údajů a Citlivých údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv odvolat na adrese uvedené v zápatí příslušného e-mailu Provozovatele nebo přes rozhraní Webu. Uživatel má další práva podle Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci. Uživatel má právo na informaci o zpracování svých Osobních údajů a Citlivých údajů. Bude-li se Uživatel domnívat, že Provozovatel provádí zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů v rozporu s obecně závazným právním předpisem, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Provozovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje nebo Citlivé údaje po celou dobu od zřízení Registrace. Uživatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů nebo Citlivých údajů bude znamenat okamžité zrušení Registrace. Po odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů nebo Citlivých údajů Provozovatel zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.
 5. Účel zpracování Osobních údajů a Citlivých údajů
  1. Osobní údaje Uživatele se zpracovávají pro níže uvedený účel a z níže uvedených důvodů: (i) umožnění řádného a včasného přístupu k Webu Uživatelem, (ii) umožnění správného a optimálního používání a nastavení Webu v souladu s nastavením Uživatele, (iii) provádění obecné zákaznické administrace Provozovatele ve vztahu k Uživatelům, (iv) odesílání komunikace o stránkách a dalších produktech a službách Provozovatele Uživatelům tak, aby Uživatel byl informován zejména o nabídce služeb a aby Uživateli bylo umožněno jednoduché a včasné využívání těchto služeb, (v) poskytování reklamy přímo na míru Uživatele tak, aby Uživatel v přiměřené míře nebyl obtěžován takovou reklamou, o kterou nemá zájem, (vi) vyšetřování porušení Podmínek, (vii) generování anonymních statistik o Uživatelích za účelem rozvoje Webu nebo zprostředkování statistických informací třetí straně, (viii) registraci Uživatele na dalších sociálních webech vlastněných Provozovatelem a umožnění využívání dalších služeb Provozovatele Uživatelem.
  2. Citlivé údaje se zpracovávají za účelem a z důvodu umožnění Uživateli zveřejnit nebo zpřístupnit Citlivé údaje o své osobě na Webu pro ostatní Uživatele nebo třetí osoby s tím, že takto Uživatelem zveřejněné Citlivé údaje budou dále zpracovány v nezbytném rozsahu, který souvisí s jejich zveřejněním, např. uložením, shromážděním, zpřístupnění přenosem atd.
  3. Výše uvedené použití Osobních údajů nebo Citlivých údajů je omezené na nezbytný rozsah tak, aby zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů bylo minimalizováno.
  4. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány na základě poskytnutí souhlasu ze strany Uživatele, který Uživatel vyjadřuje při Registraci, případně později při změně těchto Podmínek. Citlivé údaje jsou Provozovatelem zpracovávány na základě poskytnutí souhlasu ze strany Uživatele, který Uživatel vyjadřuje při jejich zveřejnění na Webu, případně později při změně těchto Podmínek.
 6. Rozsah zpracování Osobních údajů a Citlivých údajů
  1. Registrací nebo využíváním Webu dává Uživatel Provozovateli souhlas, aby mohl získávat a archivovat (po dobu trvání Smlouvy a následující tři roky) informace sloužící ke vstupu na Web, Registraci, využití Webu, tj. zejména na Web nahrané informace, nastavení a administrativní data jako uživatelské jméno a heslo, nastavení Uživatele, historii a záznamy, čas, datum a URL všech navštívených stránek přes Web, historii internetového vyhledávání, technické informace ohledně internetového prohlížeče nebo údaje zveřejněné Uživatelem dobrovolně na Web. Během Registrace poskytuje Uživatel Provozovateli určité Osobní údaje. Pokud se Uživatel rozhodne poskytnout o sobě dodatečné Osobní údaje nebo Citlivé údaje nebo tyto údaje Provozovateli zpřístupní, dává tímto Provozovateli svolení ke zpracování s dodatečně poskytnutými Osobními údaji nebo Citlivými údaji.
  2. Web používá cookies k identifikaci Uživatelů, pro zapamatování jazykových preferencí a usnadnění navigace na Webu. Uživatel s tímto souhlasí. Cookies je možné v internetovém prohlížeči zakázat, avšak některé stránky Webu nebudou v takovém případě fungovat správně.
  3. Uživatel bere na vědomí, že jeho Osobní údaje nebo Citlivé údaje mohou být v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů zpracovávány třetími subjekty, a to společnostmi ze skupiny Provozovatele, za účelem zajištění technické a administrativní podpory, dále subjekty ve smluvním vztahu s Provozovatelem, zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Provozovatel předává Osobní údaje nebo Citlivé údaje Uživatele zpracovatelům pouze po uzavření smlouvy o zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů, pro výše uvedené účely, v nezbytně nutném rozsahu a pouze pokud zpracovatel prokáže, že má dostatečné technické zabezpečení, které zamezí neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji nebo Citlivými údaji, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že při jeho přístupu na Web nebo v průběhu využívání Webu bude Provozovatelem na Webu zobrazována reklama a jiná komerční sdělení.
 7. Povinnosti Provozovatele při zpracování Osobních údajů a Citlivých údajů
  1. Provozovatel je povinen shromažďovat a uchovávat Osobní údaje nebo Citlivé údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Přístup k Osobním údajům nebo Citlivým údajům mohou mít pouze pověřené osoby Provozovatele. Zálohy dat se provádějí na oddělený disk a server a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Provozovatele.
  2. Přístup Provozovatele, jeho vedoucích zaměstnanců, jeho zaměstnanců, spolupracujících osob (OSVČ) a jiných obdobných subjektů k Osobním údajům nebo Citlivým údajům a dalším údajům Uživatele je značně omezen a veškeré shora uvedené subjekty jsou vázány povinností mlčelivosti, a to ve standartním rozsahu.
  3. Provozovatel chrání Osobní údaje nebo Citlivé údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá běžně dostupná opatření, aby Osobní údaje nebo Citlivé údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům nebo Citlivým údajům jednotlivých Uživatelů nebo k jejich uživatelským účtům nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto Údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob a zavazuje se učinit veškerá opatření, aby zabránil takovým neoprávněným zásahům.
  4. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat Osobní údaje nebo Citlivé údaje způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.
  5. Provozovatel je oprávněn umožnit Uživateli importovací nástroj, prostřednictvím kterého může Uživatel pozvat své e-mailové kontakty k Registraci. Pokud se k importování kontaktů Uživatel rozhodne, potvrzuje tím, že získal souhlas těchto svých kontaktů a zároveň souhlasí s tím, že bude vybraným kontaktům odeslán automatický e-mail a připomínka.
  6. Poskytnutím Osobních údajů nebo Citlivých údajů Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje nebo Citlivé údaje na základě splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje nebo Citlivé údaje k ochraně práv Provozovatele nebo osob ze skupiny Provozovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
  7. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Provozovatelem osobami ze skupiny Provozovatele pro rozvoj a provoz Webu. Poskytovatel je oprávněn sdělovat osobám ze skupiny Provozovatele, pro účely provozování propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje nebo Citlivé údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.
  8. Provozovatel je povinen přiměřeně zajistit aktualizaci Osobních údajů nebo Citlivých údajů, tj. v přiměřeném rozsahu je povinen zajistit, aby veškeré Osobní údaje nebo Citlivé údaje, o kterých zjistí, že jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
  9. Provozovatel je povinen přiměřeně zajistit, a to bez ohledu na sjednanou dobu pro zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů ujednanou v těchto Podmínkách, aby Osobní údaje nebo Citlivé údaje byly zpracovány pouze po nezbytně nutnou dobu, která odpovídá účelu zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů.
  10. Další povinnosti Provozovatele přímo vyplývají z článku 8 těchto Podmínek a dalších obecně závazných právních předpisů zejména z Nařízení.
 8. Povinné sdělení Uživatelům v souladu s Nařízením
  1. V souladu s článkem 13 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. totožnost a kontaktní údaje správce je uvedena v záhlaví těchto Podmínek;
   2. Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů nebo Citlivých údajů;
   3. účely zpracování, pro které jsou Osobní údaje nebo Citlivé údaje určeny, a právní základ pro zpracování je uveden v článku 5;
   4. zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
   5. případní příjemci nebo kategorie příjemců Osobních údajů nebo Citlivých údajů jsou uvedeny v článku 6;
   6. Provozovatel nemá v úmyslu předat Osobní údaje nebo Citlivé údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
   7. doba, po kterou budou Osobní údaje nebo Citlivé údaje uloženy, je uvedena v článku 4;
   8. Uživatel je oprávněn požadovat od Provozovatele přístup k Osobním údajům nebo Citlivým údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
   9. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů nebo Citlivých údajů;
   10. Uživatel je oprávněn kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
   11. poskytnutí Osobních údajů nebo Citlivých údajů je založeno na souhlasu ke zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů, přičemž neposkytnutím souhlasu nebude Uživateli umožněno zřídit Registraci a užívat Web;
   12. při zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  2. [Právo subjektu údajů na přístup k Osobním údajům nebo Citlivým údajům] V souladu s článkem 15 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo získat od Provozovatele potvrzení, zda Osobní údaje nebo Citlivé údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům nebo Citlivým údajům a k následujícím informacím:
    1. účely zpracování;
    2. kategorie dotčených Osobních údajů nebo Citlivých údajů;
    3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje nebo Citlivé údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
    4. plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje nebo Citlivé údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
    5. existence práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz Osobních údajů nebo Citlivých údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
    6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
    7. veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů nebo Citlivých údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
    8. skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  3. [Právo na opravu] V souladu s článkem 16 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje nebo Citlivé údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných Osobních údajů nebo Citlivých údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  4. [Právo na výmaz („právo být zapomenut“)] V souladu s článkem 17 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje nebo Citlivé údaje, které se daného Uživatele týkají, a Provozovatel má povinnost Osobní údaje nebo Citlivé údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
    1. Osobní údaje nebo Citlivé údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
    2. Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
    3. Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
    4. Osobní údaje nebo Citlivé údaje byly zpracovány protiprávně;
    5. Osobní údaje nebo Citlivé údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje.
  5. [Právo na omezení zpracování] V souladu s článkem 18 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
    1. Uživatel popírá přesnost Osobních údajů nebo Citlivých údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost Osobních údajů nebo Citlivých údajů ověřit;
    2. zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz Osobních údajů nebo Citlivých údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
    3. Provozovatel již Osobní údaje nebo Citlivé údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
    4. Uživatel vznesl námitku proti zpracování.
  6. [Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo Citlivých údajů nebo omezení zpracování] V souladu s článkem 19 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Provozovatel je povinen v přiměřené lhůtě oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje nebo Citlivé údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo Citlivých údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Provozovatel informuje Uživatele o těchto příjemcích, pokud to Uživatel požaduje.
  7. [Právo na přenositelnost údajů] V souladu s článkem 20 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo získat Osobní údaje nebo Citlivé údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo zpracování se provádí automatizovaně.
  8. [Právo vznést námitku] V souladu s článkem 21 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů, které se jej týkají. Provozovatel Osobní údaje nebo Citlivé údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatele, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Uživatel má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů nebo Citlivých údajů, které se ho týkají, pro marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
  9. [Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování] V souladu s článkem 22 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 9. Účinnost Podmínek
  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti Všeobecných obchodních podmínek.