Podmínky

Všeobecné smluvní podmínky k přístupu na web WWW.NAVRATDOREALITY.CZ

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění;
   2. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
   3. „Podmínky“ znamenají tyto smluvní podmínky a ustanovení uvedená v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují. Pokud se v těchto Podmínkách odkazuje na Podmínky, rozumí se tím rovněž Podmínky o zpracování osobních údajů, pokud z kontextu takového ustanovení nebo odkazu nevyplývá něco jiného;
   4. „Podmínky o zpracování osobních údajů“ znamenají podmínky o zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, které tvoří součást těchto podmínek a jsou uvedeny v samostatném dokumentu;
   5. „Registrace“ znamená postup Uživatele popsaný v článku 3, na základě kterého je Uživateli umožněno užívat Web;
   6. „Svéprávná osoba“ znamená fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná podle Občanského zákoníku (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České Republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem;
   7. „Uživatel“ znamená Svéprávnou osobu, která provedla Registraci a jejíž Registrace nebyla odmítnuta nebo zrušena nebo jakoukoliv Svéprávnou osobu, která užívá Web bez provedení Registrace;
   8. „Web“ znamená internetový web http://www.navratdoreality.cz, který je provozovaný Provozovatelem a dostupný na internetové adrese (URL) http://www.navratdoreality.cz;
   9. „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
 2. Základní ustanovení
  1. Provozovatel provozuje Web, v jehož rámci nabízí Uživatelům prostor pro nahrávání, stahování a sdílení souborů nebo příspěvků Uživatelů a prostor pro komunikaci mezi Uživateli v rámci sítě internet. Uživatelé, kteří provedli Registraci, jsou oprávněni užívat Web v plném rozsahu a Uživatelé, kteří Registraci neprovedli, jsou oprávněni užívat Web pouze omezeně v rozsahu stanoveném v příslušné sekci na Webu.
  2. Žádné užívání Webu není povoleno osobám, které nejsou Svéprávné osoby.
  3. Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné služby v rámci Webu, pouze rámcově vytváří, zajišťuje a plní příslušné technické, organizační, administrativní, právní nebo jiné obdobné podmínky pro zajištění provozu Webu.
  4. Veškeré soubory nebo příspěvky Uživatelů na Webu jsou vytvořeny výlučně samotnými Uživateli a Provozovatel neprovádí žádnou kontrolu nad obsahem souborů nebo příspěvků Uživatelů. V tomto ohledu Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah souborů nebo příspěvků Uživatelů.
  5. Tyto Podmínky upravují zejména (i) vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem při využívání Webu, (ii) pravidla, kterými se musí Uživatel řídit při Registraci nebo při využívání Webu, a (iii) pravidla chování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu, ze dne 8. června 2000, pro účely ochrany mladistvých a lidské důstojnosti.
 3. Registrace
  1. Požádat o provedení Registrace může pouze Svéprávná osoba. Registrace je bezplatná. Vstup na Web, provedení Registrace nebo využívání Webu Provozovatel nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit dotčeny, uraženy, pohoršeny obsahem Webu. Vstup na Web, Registrace nebo využívání Webu je zakázáno osobám, které nejsou Svéprávné osoby.
  2. Registrace se provádí on-line prostřednictvím Webu. Registrace je dokončena, pokud Svéprávná osoba:
   1. vyplní veškeré údaje, které jsou požadovány na Webu (zejména jméno, příjmení, heslo a e-mailová adresa);
   2. kliknutím elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami, a že se s nimi seznámil; a
   3. Registrace není odmítnuta ze strany Provozovatele.
    Dokončením Registrace se Svéprávná osoba stane Uživatelem a je jí zřízen uživatelský účet. Uživatel je oprávněn využívat Web a je vázán těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností platí, že těmito Podmínkami je vázán jakýkoliv návštěvník Webu.
  3. Dokončením Registrace Uživatel potvrzuje, že Registraci provedl zcela svobodně, dobrovolně, bez nátlaku a bez pohrůžky násilí, je Svéprávná osoba a důkladně se seznámil s těmito Podmínkami, včetně Podmínek o zpracování osobních údajů.
  4. Údaje uvedené Uživatelem při Registraci nesmí obsahovat žádné urážlivé, hanlivé, pobuřující a společensky nepřijatelná slova (zejména v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými právními předpisy), slovní spojení, grafická gesta (např. emotikony), která by vyjadřovala Uživatelovu náladu, postoj či emoce, nebo jiné jim obdobné prostředky komunikace.
  5. Používání hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při Registraci je na plnou zodpovědnost Uživatele. Uživatel je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí. V případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů je Uživatel povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Provozovatele, a to zasláním e-mailu na info@navratdoreality.cz.
  6. Provozovatel je oprávněn odmítnout provedení Registrace, u kterékoliv fyzické osoby (zejména v případě, že uvedené osobě byla zrušena Registrace, fyzická osoba není Svéprávná osoba, fyzická osoba porušila vůči Provozovateli právní povinnost smluvní nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů). Provozovatel je dále před dokončením Registrace oprávněn požadovat předložení nebo sdělení dalších údajů nebo dokladů týkající se fyzické osoby, zejména za účelem ověření fyzické osoby (např. kopie občanského průkazu nebo pasu atd.) nebo jakýchkoliv údajů ohledně fyzické osoby.
  7. Svéprávná osoba je povinna při Registraci uvádět pouze správné, pravdivé a přesné údaje a je povinna bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto údajů.
 4. Práva a povinnosti Uživatele při užívání Webu
  1. Uživatelé jsou povinni při využívání Webu se plně řídit těmito Podmínkami.
  2. Provozovatel je oprávněn umožnit Uživateli přístup na Web pouze v případě, že Uživatel provedl Registraci a Registrace nebyla zrušena.
  3. Uživatel se zavazuje, že:
   1. bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy;
   2. třetí osobě (zejména osobě, která není Svéprávnou osobou) neumožní ani nijak nezprostředkuje přístup k Webu, a to zejména ke zobrazení obsahu Webu, vstupu na Web či k Registraci;
   3. nebude vstupovat na Web a využívat Web na veřejně přístupných místech;
   4. nebude porušovat intelektuální vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.) Provozovatele nebo třetí osoby, zejména nebude bez souhlasu nebo příslušné licence zpřístupňovat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, zneužívat nebo jakkoliv užívat obsah, tj. materiály, audio-vizuální záznamy atd., který je chráněn zejména Autorským zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
  4. Uživatel se dále zavazuje, že při využívání Webu nebude používat:
   1. hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy;
   2. reálné portréty lidí nebo zvířat, při jejich zabíjení, mrzačení, mučení nebo zneužívání, nebo jakýkoliv obsah podněcující k násilí;
   3. vyobrazení, které podporují nezákonné nebo neuvážené používání zbraní a nebezpečných předmětů, nebo které usnadňují nákup nebo výrobu zbraní;
   4. pobuřující náboženské komentáře nebo nepřesné nebo zavádějící citace náboženských textů;
   5. nepravdivé informace a vlastnosti ohledně Uživatele, přičemž Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu, zveřejňování obsahu, který nepatří k pravé identitě Uživatele;
   6. obtěžující politické nebo náboženské názory, včetně enormního používání národních nebo náboženských symbolů;
   7. jakékoliv svádění ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporovat nebo podněcovat zneužívání takových látek;
   8. obsah, který je poplašnou zprávou, která je nepravdivá;
   9. obsah, který je pornografickým dílem, které zejména zobrazuje dítě, nebo se v něm projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo které zobrazuje pohlavní styk se zvířetem, a
   10. obsah, který by podněcoval ke kriminálnímu jednání nebo k jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
  5. Uživatel dále nesmí:
   1. propagovat, uvádět, publikovat adresy jiných internetových stránek, které jsou podobné jako Web a propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení; Uživatel není oprávněn propagovat jakýmkoliv způsobem jiného podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem, zveřejňovat materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele;
   2. ohrožovat ostatní instalováním počítačových virů nebo jiného škodlivého softwaru nebo nadměrným dávkovaným rozesíláním zpráv, notifikací a jiných sdělení; Uživatel nesmí žádným způsobem zasahovat do obsahu Webu, zejména ohrožovat či narušovat jeho provoz nebo neoprávněně získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; a
   3. používat Web k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů.
  6. Ochranné známky, loga, grafiky, obrázky, fotografie, animace, videa a texty, které se objeví na Webu, nemohou být reprodukovány, používány, publikovány, distribuovány, prodávány ani ukazovány bez předchozího písemného svolení ze strany Provozovatele.
  7. Uživatel se zaručuje, že je jediným autorem údajů jím zveřejněných nebo zpřístupněných na Webu nebo na svém uživatelském účtu nebo že má příslušnou licenci k takto zveřejněným nebo zpřístupněným údajům na Webu, a že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým na Web a svém uživatelském účtu, tj. zejména s fotografiemi, audio-vizuálním dílem nebo jakýmikoliv elektronickými soubory a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob, přičemž pokud zadá údaje za účelem, aby byly zveřejněny, a to včetně textů, fotografií, obrázků, kreseb, audio-vizuálních soubodů, grafických výtvorů nebo jakýchkoliv elektronických soubodů, uděluje Provozovateli neomezenou bezúplatnou licenci k šíření, zpracování, překladu nebo modifikování těchto údajů.
  8. Uživatel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v těchto Podmínkách bude informovat o takovém porušení Provozovatele bez zbytečného odkladu. Každý Uživatel je oprávněn oznámit Provozovateli porušení Podmínek jiným Uživatelem, a to odesláním zprávy Provozovateli přímo prostřednictvím Webu.
 5. Reklamace
  1. V případě, že dojde z důvodů na straně Provozovatele k nesplnění povinnosti Provozovatele podle těchto Podmínek, je Uživatel oprávněn tyto vady u Provozovatele reklamovat. Uvedené vady je Uživatel u Provozovatele oprávněn reklamovat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo mohl zjistit. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci na e-mailu info@navratdoreality.cz.
  2. Provozovatel se zavazuje reklamaci, uplatněnou Uživatelem podle článku 5.1, vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku doručení reklamace Uživatele Provozovateli a podle svých možností zjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu, pokud je reklamace oprávněná. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě, že reklamace bude uplatněna později, pak nárok Uživatele na vyřízení reklamace zaniká.
  3. O reklamaci rozhodne s konečnou platností Provozovatel. Jako podklady pro reklamaci budou sloužit záznamy Webu, pokud Uživatel nepředloží jiné záznamy. V případě rozporu mezi záznamy Webu a Uživatelem předloženými záznamy mají přednost záznamy Webu, pokud Provozovatel nerozhodne jinak.
 6. Odpovědnost Provozovatele
  1. Při využívání Webu Provozovatel neodpovídá (i) za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků, nebo (ii) za jednání Uživatelů v rámci Webu, jako např. zveřejnění, zpřístupnění nebo vytvoření jakéhokoliv souboru nebo příspěvku Uživatele na Webu nebo jakékoliv jednání učiněné Uživatelem na Webu. Uživatel je srozuměn s tím, že vůči Provozovateli nemůže v tomto ohledu uplatňovat žádné nároky a současně se Uživatel zavazuje, vůči Provozovateli takové nároky neuplatňovat a pokud by takové nároky vznikly, pak se jich Uživatel v okamžiku jejich vzniku vzdává.
  2. Provozovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Webu Uživatelem v důsledku nepřístupnosti Webu, způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Provozovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Webu omezen nebo přerušen.
  3. Provozovatel odpovídá pouze za takovou ztrátu dat, kterou způsobil sám svou činností, neodpovídá však za ztrátu dat Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti internet omezit či dočasně zastavit provoz Webu. O této skutečnosti se Provozovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Uživatele.
  4. Provozovatel je oprávněn omezit nebo ukončit přístup k Webu Uživateli v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele. Za vznik jakékoliv újmy Uživatele způsobené uvedeným přerušením nebo ukončením přístupu k Webu nenese Provozovatel žádnou odpovědnost a Uživatel není oprávněn k náhradě žádné újmy, která tím Uživateli v důsledku takového přerušení vznikne.
  5. Provozovatel nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatelů nebo k příslušné databázi Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že porušil některou svou povinnost podle těchto Podmínek. Jinak Provozovatel odpovědnost nenese a není povinen k náhradě újmy.
  6. Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Provozovateli v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti Uživatelem. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Uživatele.
  7. Uživatel není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zřízení Registrace, využíváním Webu nebo v jakékoliv souvislosti s nimi.
 7. Web
  1. Web je ve výlučném vlastnictví Provozovatele a Provozovatel je oprávněn výlučně vykonávat veškerá práva k Webu.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob grafického zobrazení Webu, Registrace a jiných internetových aplikací, které provozuje a tento způsob kdykoli změnit, upravit nebo doplnit.
  3. Konkrétní způsob provedení Registrace a užívání Webu je stanoven v rámci příslušného rozhraní na Webu a může být kdykoliv Provozovatelem upraven nebo změněn, a to graficky, obsahově nebo jinak. Při provedení Registrace a při využívání Webu je Uživatel povinen se řídit příslušnými pokyny v rámci rozhraní na Webu, pokud tyto pokyny nejsou uvedeny v těchto Podmínkách. Pokyny týkající se technického provedení Registrace jsou považovány za pokyny udělené podle těchto Podmínek a jsou závazné.
  4. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Webu.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn omezit nebo zcela přerušit provoz Webu i tím i možnost využívání Webu z důvodu plánovaných odstávek Webu a údržby serveru tak, že odstávka Webu bude vždy předem zveřejněna na Webu nebo předem oznámena Uživateli.
  6. Provozovatel je v souladu s Autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k Webu. Obsah Webu, s výjimkou nahrávek a příspěvků Uživatelů na Webu, nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele. Jakékoliv užití obsahu Webu, popř. jeho částí, Uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Web určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, s výjimkou nahrávek a příspěvků Uživatelů na Webu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Webu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Webu pro osobní potřebu v souladu s obecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do Webu nebo neoprávněné užití jakýchkoliv práv spojených s Webem (zejména autorských) může Provozovateli způsobit újmu, která bude uplatněna vůči Uživateli.
  7. Provedením Registrace nevznikají Uživateli žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, autorských práv nebo jakýchkoliv dalších předmětů duševního vlastnictví Provozovatele.
  8. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Webu a uživatelských účtů k zajištění chodu Webu. Uživatel dává výslovné svolení Provozovateli k tomu, aby činnost Uživatele na Webu, obsah, který zveřejňuje Uživatel na Webu a v rámci uživatelského účtu byl kdykoliv náhodně monitorován, a to zejména za účelem kontroly, zda Uživatel při přístupu na Web dodržuje Podmínky. Provozovatel má právo, avšak nejedná se o povinnost, prověřit Uživatele.
  9. Provozovatel neodpovídá za obsah, který Uživatel nebo kdokoliv jiný může zveřejnit na Webu. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný. Provozovatel je oprávněn v jakémkoliv rozsahu omezit nebo smazat zpřístupnění nebo zveřejnění jakéhokoliv souboru, sdělení, příspěvku, které bylo zveřejněno nebo zpřístupněno na Webu nebo na uživatelském účtu v rozporu s Podmínkami.
  10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v rámci Webu nebo na uživatelském účtu jsou veřejné a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Webu nebo na uživatelských účtech se považuje za veřejnou. Publikováním souborů, komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Webu nebo uživatelských účtech Uživatel poskytuje Provozovateli právo používat tyto soubory, informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
  11. V případě trestného činu spáchaného Uživatelem je Provozovatel oprávněn předat veškeré informace ohledně příslušného Uživatele příslušným orgánům státní moci, a to bez nutnosti informování takového Uživatele, o jehož informace se jedná.
 8. Zrušení Registrace
  1. Registrace může zrušena zejména na základě podmínek uvedených v tomto článku nebo článku 10.4.
  2. Uživatel nebo Provozovatel jsou oprávněni zrušit Registraci výpovědí, přičemž výpověď může být dána bez uvedení jakéhokoliv výpovědního důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
  3. Provozovatel je oprávněn zrušit Registraci s okamžitou účinností po doručení výpovědi, a to bez jakékoliv předchozí výzvy, v případě, že:
   1. Registraci zřídila osoba, která nesplňovala podmínky pro zřízení Registrace;
   2. Uživatel uvedl při Registraci nesprávné, nepravdivé nebo zavádějící údaje;
   3. Uživatel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v těchto Podmínkách nebo jakoukoliv jinou povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem;
   4. bude zrušen Web nebo bude podstatně omezen jeho provoz;
   5. Provozovatel ztratí oprávnění k provozování Webu nebo výkon tohoto oprávnění bude přerušen;
   6. vůči Uživateli bude zahájeno insolvenční řízení; nebo
   7. bude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo jiný obdobný souhlas.
  4. Výpovědí dochází ke zrušení Registrace a zaniká oprávnění Uživatele k přístupu na Web.
 9. Oznámení
  1. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Provozovateli podle těchto Podmínek, bude činěno pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Provozovatele. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za řádně dané či učiněné, bude-li zasláno na e-mailovou adresu Provozovatele, která je uvedena v záhlaví těchto Podmínek nebo na jinou e-mailovou adresu, která je výslovně uvedená v těchto Podmínkách.
  2. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Uživateli podle těchto Podmínek, bude činěno prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Uživatele nebo prostřednictvím zveřejnění na Webu v sekci, která je přístupná Uživateli. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za řádně dané či učiněné, bude-li provedeno některým z výše uvedených způsobů.
  3. Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny kontaktních adres, bez nutnosti změnit tyto Podmínky.
  4. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení se bude považovat za doručené třetím dnem po jeho provedení, a to i v případě, že strana nepřečte zprávu, která jí byla zaslána některým ze způsobů uvedených v těchto Podmínkách. Výše uvedený způsob doručení platí u sdělení jakékoliv zprávy, tj. zejména při zrušení Registrace nebo vyřízení jakékoliv reklamace.
 10. Ustanovení ve vztahu ke spotřebitelům
  1. Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tj. uzavírá právní vztah mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se na Uživatele vztahují následující ustanovení v tomto článku.
  2. Informace podle ustanovení § 1811 Občanského zákoníku jsou následující:
   1. totožnost Provozovatele je uvedena v záhlaví těchto Podmínek;
   2. Provozovatel nedodává Uživateli žádné zboží nebo služby s výjimkou možnosti využívání Webu za účelem nahrávání, stahování a sdílení informací a elektronických souborů;
   3. umožnění využívání Webu není pro Uživatele zpoplatněné;
   4. protože možnost Uživatele využívat Web není zpoplatněna, tak se nesjednává žádný způsob platby ani způsob dodání plnění;
   5. Provozovatel není schopen stanovit náklady na přístup na Web, zejména na internetové připojení; přičemž takové náklady mohou být účtovány třetími osobami, přičemž každá třetí osoba může účtovat jiné náklady;
   6. práva z vadného plnění jsou uvedena v článku 5 těchto Podmínek;
   7. podmínky zrušení Registrace jsou stanoveny v článku 8 těchto Podmínek;
   8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu a o technických ochranných opatřeních jsou uvedeny v článku 7 těchto Podmínek a v Podmínkách o zpracování osobních údajů;
   9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem jsou uvedené v příslušné sekci Webu, jinak se rozumí, že pro přístup na Web musí být zajištěna obvyklá součinnost hardwaru se softwarem.
  3. Informace podle ustanovení § 1820 Občanského zákoníku jsou následující:
   1. náklady na prostředky komunikace na dálku jsou účtovány podle místní sazby operátorů, se kterými má Uživatel sjednánu smlouvu o připojení k internetu;
   2. žádná platba zálohy se nevyžaduje;
   3. Registrace se zřizuje na dobu neurčitou s možností zrušení ve výpovědní lhůtě 30 dnů začínajícím v kalendářním měsíci po doručení výpovědi nebo s možností okamžitého zrušení;
   4. možnost využívání Webu není Provozovatelem zpoplatněna, proto není určena žádná cena;
   5. Provozovatel neúčtuje za využívání Webu žádné daně, poplatky nebo náklady, avšak tyto daně, poplatky nebo náklady mohou být účtovány třetími stranami;
   6. zrušení Registrace je upraveno v článku 8 nebo 10.4 těchto Podmínek;
   7. Uživatel neponese žádné dodatečné náklady vůči Provozovateli v souvislosti s výše uvedeným zrušením Registrace;
   8. protože využívání Webu není pro Uživatele zpoplatněno, není Provozovatel povinen vracet Uživateli při zrušení Registrace žádné finanční nebo nefinanční plnění;
   9. Provozovatel prohlašuje, že vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem nezakládá smlouvu podle § 1837 písm. l) Občanského zákoníku;
   10. Uživatel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Podmínek. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Uživatele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Uživatel, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
  4. Uživatel je oprávněn požadovat zrušení Registrace bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího provedení. Pro účely uplatnění práva na zrušení Registrace je spotřebitel povinen informovat Provozovatele o zrušení Registrace formou jednostranného sdělení (např. e-mailem), ve kterém bude uvedeno, že Uživatel ruší Registraci.
  5. Informace podle ustanovení § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku jsou následující:
   1. smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem je tvořen těmito Podmínkami a Podmínkami o zpracování osobních údajů přijatými Uživatelem. Evidence ohledně provedení Registrace bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě a Uživatel nemá k této evidenci přístup;
   2. tyto Podmínky jsou uzavřeny v českém jazyce;
   3. smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem je založen Registrací nebo přístupem na Web v případě Uživatele, který neprovedl Registraci;
   4. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.
  6. Uživatel tímto výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi údaji uvedenými v tomto článku před provedením Registrace.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu májí tyto Podmínky přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří Podmínky o zpracování osobních údajů, a to přesto, že jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
  3. Jakýkoliv návrh na změnu Podmínek je nutné učinit v souladu s těmito Podmínkami. V případě jakéhokoliv návrhu Uživatele na změnu Podmínek musí být takový návrh přijat Provozovatelem zcela bezvýhradně, jinak není způsobilý změnit tyto Podmínky. Jakýkoliv dodatek nebo odchylka k návrhu Provozovatele na změnu Podmínek, který podstatně nemění Podmínky, se předem vylučuje a znamená nový návrh.
  4. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a s ustanoveními v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Podmínkách a v ustanovených v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují. Uživatel dále potvrzuje, že vznesl veškeré své námitky vůči Podmínkám a uplatnil veškeré návrhy na změny těchto Podmínek vůči Provozovateli, proto tyto Podmínky představují práva a povinnosti navržené, projednané a kompromisně dohodnuté mezi oběma Stranami.
  5. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně změnit, a to v přiměřeném rozsahu. Změnu Podmínek musí Provozovatel oznámit Uživateli v souladu s těmito Podmínkami a Uživatel je oprávněn takovou změnu odmítnout, a to do 10 dnů od obdržení návrhu změn Podmínek, pokud současně s odmítnutím změny zašle Provozovateli výpověď způsobem uvedeným v článku 9.1. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je Provozovatel oprávněn navrhnout změnu Podmínek, se rozumí zejména způsob užívání Webu, podmínky vzájemné komunikace, rozsahu sdělení osobních údajů, technických podmínek Registrace, podmínky provozování Webu (včetně podmínek podoby Webu), způsob atd. V případě, že návrh na změnu Podmínek není odmítnut, a to výpovědí do 10 dnů od oznámení změny Podmínek způsobem uvedeným v článku 9.1, stává se změna Podmínek pro Uživatele závazná. V případě, že výpověď bude provedena do 10 dnů od oznámení změny Podmínek způsobem uvedeným v článku 9.1, pak Registrace bude zrušena způsobem stanoveným v článku 8.2 (tj. ve výpovědní lhůtě 30 dnů). Po dobu výpovědní lhůty se budou na vztah Provozovatele a Uživatele uplatňovat Podmínky v nezměněném stavu.
  6. Pokud některá ustanovení technického charakteru nejsou uvedena v těchto Podmínkách, pak tyto Podmínky odkazují na příslušnou sekci na Webu, kde jsou uvedeny bližší detaily těchto ustanovení. V příslušných sekcích Webu jsou upravena technická ustanovení, a to: (i) uvedení rozsahu užívání Webu Uživatelem, který neprovedl Registraci, (ii) další informace ohledně využívání Webu a uživatelských účtů, nebo (iii) označení příslušné sekce na Webu, ve které budou doručovány zprávy a oznámení Provozovatele Uživateli, pokud takový způsob doručování bude Provozovatelem využíván. Ustanovení uvedená v příslušných sekcích Webu mohou být měněna stejným způsobem jako tyto Podmínky, přičemž pro změnu těchto ustanovení se článek 11.5 použije obdobně.
  7. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Provozovatel a Uživatel se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.
  8. Uživatel tímto výslovně souhlasí a uděluje svůj souhlas s postoupením nebo převodem práv a závazků Provozovatele nebo jejich částí na jakoukoliv třetí osobu či osoby podle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. Provozovatel se zavazuje Uživatele informovat o takovémto postoupení či převodu.
  9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. února 2017.